Истраживање грађе

Архивску и библиотечку грађу коју чува Архив РС истраживачи могу добити на увид у читаоници Архива која ради сваким радним даном од 9:00 до 14:00. Исто правило односи се и на увид у грађу која се чува у канцеларијама Архива РС у Добоју, Зворнику, Фочи и Требињу.

Приступ архивској грађи

Архивска грађа и књижни фонд издају се на коришћење на основу писменог захтјева (преузми образац захтјева: DOC / PDF; уколико сами штампате, обавезно штампати двострано) који је корисник дужан да поднесе најмање један дан прије почетка истраживања. Архивска грађа и књижни фонд користе се искључиво у читаоници Архива. Кориснику се у току једног дана може највише издати: 5 кутија односно повеза грађе, 5 књига односно свезака из библиотеке, или 50 фотографија односно плаката.

Одобрење за коришћење архивске грађе даје начелник Одјељења за сређивање и обраду архивске грађе на основу писаног захтјева корисника, а у року од 3 дана по подношењу захтјева за коришћење. Страни држављани користе архивску грађу у сагласности с међународним уговорима које је наша земља закључила и на основу фактичког реципроцитета, а на основу одобрења које даје директор Архива по писаном захтјеву корисника.

Посебни услови

Свим физичким лицима из земље и иностранства јавна архивска грађа доступна је након 30 година од њеног настанка. Посебни рокови односе се на грађу чије објављивање може штетити јавном интересу или интересу Републике – доступна је након 50 година од њеног настанка, односно на грађу која садржи осјетљиве личне информације (расно поријекло, држав­љанство, национално или етничко поријекло, полити­чко мишљење или страначка припадност или чланство у синдикатима, религијско или дру­го вјеровање, здра­в­ствено стање, сексуални живот и кривичне пресуде) – доступна је 70 година након њеног настанка или 10 година од смрти лица на које се подаци односе.

Обавезе истраживача

Сваки корисник читаонице односно архивске грађе дужан је упознати се са прописима који регулишу услове доступности архивске грађе и информација садржаних у истој, чиме сноси пуну одговорност за њихову употребу. Ово се односи и на употребу личних и других осјетљивих информација. Важећи прописи су:

Потписивањем обрасца за истраживале корисник се обавезује да ће све копије архивске грађе, у било ком формату, настале током истра­живања, искључиво користити у назначену сврху, те да копије неће уступати трећој страни. Корисник се обавезује да копије архивске грађе неће користити у сврхе ван научноистраживачког рада и у ко­мерцијалне сврхе. Ако је јавна архивска грађа заштићена по прописима о интелектуалној својини, корисник је дужан да, у складу са законским прописима о ауторском и сродним правима, прибави сагласност за њено коришћење. За кршење ауторских и других права власништва корисник сноси пуну одгово­рност.

Водичи и алати за претрагу

Истраживачима на располагању стоје пописи архивских фондова и збирки, платформа Архипедија и њен интерни претраживач, инвентари који се чувају у читаоници као и картотека библиотечких наслова.

Помоћ при истраживању

Уколико нисте самостални истраживач него желите да дођете до одређених готових података, прочитајте наше одговоре на често постављана питања.