Фондови и збирке

Архив Републике Српске располаже са око 900 архивских фондова и збирки који чине преко пет дужних (линеарних) километара грађе. Пописи фондова и збирки подијељени су према сједишту у Бањалуци, односно регионалним канцеларијама Архива РС:

Структура пописа фондова и збирки израђена је по сљедећем систему класификације:

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе
1.1. Период до 1918.
1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)
1.3. Други свјетски рат (1941–1945)
1.3.1. Народноослободилачки органи
1.3.2. Окупациони и квислиншки органи
1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)
1.4.1. Републички, окружни и обласни органи управе
1.4.2. Срески и општински органи управе
1.4.3. Мјесни органи управе
1.4.4. Остали органи управе и јавне службе
1.5. Период од 1992.

2. Правосуђе
2.1. Период до 1945.
2.2. Период од 1945.
2.2.1. Судови редовне надлежности
2.2.2. Судови специјалне надлежности
2.2.3. Тужилаштва
2.2.4. Правобранилаштва
2.2.5. Судови за прекршаје
2.2.6. Установе за извршење кривичних санкција

3. Војне јединице, установе и организације
3.1. Период до 1941.
3.2. Други свјетски рат (1941–1945)
3.3. Социјалистичка Југославија (1945–1992)
3.4. Период од 1992.

4. Просвјетне, културне и научне установе
4.1. Просвјетне установе
4.1.1. Школске и високошколске установе
4.1.1.1. Основне школе
4.1.1.2. Дјевојачке, грађанске, стручне и занатске школе
4.1.1.3. Средње школе
4.1.1.4. Више и високошколске установе
4.1.1.5. Ђачки и студентски домови
4.1.2. Просвјетне службе
4.2. Културне установе
4.3. Научне установе

5. Социјалне и здравствене установе
5.1. Социјалне установе
5.2. Здравствене установе

6. Привреда и банкарство
6.1. Банке и новчани заводи
6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције
6.3. Привредна предузећа
6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство
6.3.2. Пољопривреда и шумарство
6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам
6.3.4. Саобраћај и везе
6.3.5. Занатска предузећа и радње
6.3.6. Остало
6.4. Задруге
6.4.1. Земљорадничке задруге
6.4.2. Сељачке радне задруге
6.4.3. Остале задруге

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења
7.1. Период до 1945.
7.2. Период од 1945. до 1990.
7.2.1. Комунистичка партија – Савез комуниста
7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа
7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина
7.2.4. Синдикат
7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације
7.3. Период од 1990.
7.3.1. Политичке партије и организације
7.3.2. Синдикати

8. Друштва и удружења
8.1. Струковна, сталешка и професионална удружења
8.2. Културно-просвјетна, информативна и омладинска удружења
8.2.1. Културно-просвјетна, умјетничка и научна удружења
8.2.2. Редакције часописа и листова
8.2.3. Ђачке, студентске и омладинске организације
8.2.3.1. Ђачке и студентске организације
8.2.3.2. Омладинске радне акције
8.2.3.3. Остале омладинске организације
8.2.4. Биоскопи и друштвени домови
8.3. Спортска и рекреативна друштва и удружења
8.4. Хуманитарна друштва и удружења
8.5. Остала друштва и удружења

9. Вјерске установе и организације

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ И ЛЕГАТИ

Ц. ЗБИРКЕ

Скраћенице:

 • АД – акционарско друштво
 • АИ – аналитички инвентар
 • АК – архивска књига
 • ГП – грађевинско предузеће
 • д/м – дужни (линеарни) метар
 • ДОО – друштво са ограниченом одговорношћу
 • дос. – досије
 • ЗЗ – земљорадничка задруга
 • ЈП – јавно предузеће
 • ЈТ – јавно тужилаштво
 • кат. – каталог
 • књ. – књига
 • ком. – комад
 • Кп – комунално предузеће
 • КП – комунистичка партија
 • КУД – културно-умјетничко друштво
 • кут. – кутија
 • МУ – мјесни уред
 • НО – народни одбор
 • НОО – народноослободилачки одбор
 • о. – омот
 • ООУР – основна организација удруженог рада
 • ОШ – основна школа
 • п. – повез
 • РВИ – ратни и војни инвалиди
 • рег. – регистратор
 • САИ – сумарно-аналитички инвентар
 • св. – свезак
 • СИ – сумарни инвентар
 • СИЗ – самоуправна интересна заједница
 • СК – савез комуниста
 • СО – скупштина општине
 • СРЗ – сељачка радна задруга
 • СС – скупштина среза
 • ССРН – социјалистички савез радног народа
 • стр. – страница
 • СУБНОР – Савез удружења бораца Народноослободилачког рата
 • ТП – трговачко предузеће
 • ТР – трговачка радња
 • УП – угоститељско предузеће
 • УР – угоститељска радња
 • ф. – фасцикл