Громогласно амазонство Жане Меркус

Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске објавили су књигу „Громогласно амазонство једне холандске фрајле: Жана Меркус (Јеаnne Merkus) у Херцеговини и Србији за време устанка и рата 1875–76. Грађа и прилози“. Књигу је приредио, предговор и дио прилога написао Рене Гремо (René Grémaux).

Убрзо након понов­ног отварањa Источ­ног пита­ња изби­ја­њем Хер­це­го­вач­ког устан­ка љета 1875, поја­вио се дотад у том дијелу Бал­ка­на неза­пам­ће­но јак добровољачки покрет из разних кра­је­ва Евро­пе ради пру­жа­ња вој­не помо­ћи дома­ћим хри­шћан­ским уста­ни­ци­ма про­тив стра­хо­вла­де Осман­ли­ја и њихо­вих исто­вјер­них домаћих пома­га­ча. У редо­ви­ма тих сто­ти­на мла­дих стра­на­ца било је енту­зи­jа­ста људске сло­бо­де, равноправно­сти и дру­гих узви­ше­них иде­а­ла, као и оних који су, просто, били жељ­ни аван­ту­ре и неке мате­ри­јал­не награ­де. У том шаро­ли­ком мушком дру­штву нашла се и јед­на жена. Брзо је њен загонетни лик попри­мио сна­жне еле­мен­те леген­дар­но­сти, како у уста­нич­ком кру­гу тако и дале­ко ван њега. Упр­кос исти­ни­том анга­жо­ва­њу, пока­за­ној храбро­сти и пожр­то­ва­њу број­них њених сабо­ра­ца – од којих су неко­ли­ци­на и поло­жи­ли сво­је живо­те – често је она издва­ја­на из те ску­пи­не као најзанимљивија, нај­жи­во­пи­сни­ја и најзагонетнија личност Херцеговачког устанка.

Дама из Холандије је привукла је пажњу готово свих свјетских медија својом појавом на тек разбукталом ратишту на Балкану. Најприје у устаничкој Херцеговини, а потом и у зараћеној Србији, богата и вјерски мотивисана Жана Меркус (1839–1897) била је позната по својој ратоборној реторици и понашању, али и по човјекољубљу.

Ова књига се фокусира на балкански период њеног живота и садржи све расположиве изворне документе на српском, хрватском и другим слoвенским језицима. Поред тога, обухваћени су и текстови писани локалним нарјечјима, у којима су (јужно)словенски историчари, публицисти, новинари, пјесници и романописци изнијели мишљење о њој.